2024-03-20 07:15Pressmeddelanden

Givande samtal med civilsamhällesorganisationer om civilt försvar

Björn Körlof, försvarsexpert, talar vid rundabordssamtalen 14 mars på bygdegården Jakobsbergs Gård i södra Stockholm. Foto: Torsten SundbergBjörn Körlof, försvarsexpert, talar vid rundabordssamtalen 14 mars på bygdegården Jakobsbergs Gård i södra Stockholm. Foto: Torsten Sundberg

Civilsamhällets organisationer tar ett nytt grepp om sin roll på regional och lokal nivå i totalförsvaret. Syftet är att skapa strukturer för att civilsamhället ska kunna vara en resurs i framförallt det civila försvaret.

Sexton civilsamhällesorganisationer samlades den 14 mars på bygdegården Jakobsbergs Gård i södra Stockholm till ett rundabordssamtal för att prata om civilsamhällesorganisationernas medverkan i uppbyggnaden av civil beredskap. Samtalet genomfördes på initiativ av Bygdegårdarnas Riksförbund tillsammans med Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar – Samsam (Samlingslokalernas samarbetskommitté).

– Ett mycket givande möte med konstruktiva samtal som kommer att följas upp, säger Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Mötet hölls i ett pågående dynamiskt skede av utveckling inom både säkerhetspolitik och totalförsvar. Den del av totalförsvaret, civilt försvar, som närmast var mötets övergripande bakgrundstema är sedan några år tillbaka föremål för omfattande organisatorisk och verksamhetsmässig utveckling.

Det är många aktörer som är involverade i totalförsvaret och under samtalet var alla överens om att civilsamhället är en sådan viktig aktör som kan bidra. Det är då viktigt att skapa ett gemensamt synsätt inom civilsamhällets olika verksamheter för hur civilt försvar på lokal och regional nivå kan möta civilsamhället på ett organiserat och strukturerat sätt. Detta var en av de viktigaste frågorna under samtalet.

– Eftersom kommunerna har få beredskapshandläggare och de ofta har många ”bollar i luften”, inte minst under de närmaste åren, kan det vara viktigt att civilsamhällets olika organisationer finner en gemensam form för dialog med sina respektive kommuner, säger Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Rundabordssamtalet är starten på en process där civilsamhällesorganisationerna gör en gemensam inventering för att klargöra vad de gemensamt kan ställa upp med.

Samtalet kommer att följas upp med erfarenhetsutbyte mellan de olika organisationerna och vidare kontakter med andra berörda parter.

– Vi kommer att uppvakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angående deras civilsamhällesråd samt Försvarsberedningen angående medelsbehov och inriktningen av budgeten, säger Björn Körlof.

Utifrån samtalet ska Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kontaktas för att lyfta frågor om civilsamhälle och kommunerna. 

– Det här är bara starten på en spännande och givande process som aldrig tidigare har genomförts i denna skala, avslutar Björn Körlof.


Bygdegårdar i beredskapen
Ett tydligt stämmouttalande om att bygdegårdsrörelsen ska stärka sin kompetens och förmåga inom krisberedskap i fredstid och i beredskapsplaneringen antogs på förbundsstämman i Älmhult i juni 2022. Riksförbundet har intensifierat sitt arbete och bland annat rekryterat försvarsexperten Björn Körlof.

Bygdegårdar har länge använts vid kriser såsom skogsbränder, elavbrott och eftersök av försvunna personer. När försvaret ökade sin försvarsförmåga på Gotland 2022 sov soldaterna i bygdegårdar. Under pandemin användes bygdegårdar som lokaler för vaccinationer. När försvaret genomför övningar används bygdegårdar som stabsplats.


Om Björn Körlof
Björn Körlof, jurist och reservofficer, major, har tjänstgjort på försvarsdepartementet, suttit som riksdagsledamot samt varit generaldirektör för tre olika totalförsvarsmyndigheter. Ordförande i avd. V i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.


Följande organisationer deltog i samtalen:
Ax
Bygdegårdarnas Riksförbund
Civilförsvarsförbundet
Folkets Hus och Parker
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)
Hela Sverige ska leva
Ideell kulturallians
Lantbrukarnas Riksförbund
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO
Studieförbunden
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Lottakåren
Svenska Röda Korset
Sveriges Hembygdsförbund
Våra Gårdar


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2023/2024 var 1469 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus
Björn Körlof
Expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar, Bygdegårdarnas Riksförbund
Björn Körlof
  • 070-625 69 02